Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ferroenergy s.r.o. [zrušená]

2022 2021 2020 2019 2018 2017
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
407 556 663 € 260 144 148 € 168 518 763 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
401 349 808€ 253 644 554€ 153 040 883€
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 085 405€ 5 766 712€ 14 421 406€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 121 450€ 732 882€ 1 056 474€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
443 615 507 € 380 898 275 € 190 510 596 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
212 361 838€ 99 744 256€ 87 912 150€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
18 223 058€ 12 707 786€ 11 839 082€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
8 264 501 € 7 889 252 € 6 598 311 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 987 700€ 5 591 384€ 4 595 254€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 028 895€ 2 011 548€ 1 665 276€
19
E.4.
Sociálne náklady
247 906€ 286 320€ 337 781€
20
F.
Dane a poplatky
385 564€ 398 517€ 680 519€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 950 139€ 9 184 493€ 10 241 725€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 950 139€ 9 184 493€ 10 241 725€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
195 430 407€ 250 973 971€ 73 238 809€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-36 058 844 € -120 754 127 € -21 991 833 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
175 850 317 € 146 959 224 € 67 711 057 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
217 150 € 151 501 € 127 290 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
217 150 € 151 501 € 127 290 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
217 150€ 151 501€ 127 290€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
436 535 € 299 024 € 69 850 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
436 535 € 299 024 € 69 850 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
436 535€ 299 024€ 69 850€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-219 385 € -147 523 € 57 440 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-36 278 229 € -120 901 650 € -21 934 393 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-7 639 357 € 959 155 € 1 755 352 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
251 140€ 3 380€ 2 598€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-7 890 497€ 955 775€ 1 752 754€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-28 638 872 € -121 860 805 € -23 689 745 €