Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.06.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
11 106 631 € 9 702 621 € 8 194 572 € 10 379 247 € 102 788 € 4 385 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
105 253 € 124 801 € 145 064 € 124 805 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
105 253 € 124 801 € 145 064 € 124 805 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
22 023€ 34 035€ 46 047€ 58 060€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
83 230€ 85 510€ 92 556€ 35 806€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 256€ 6 461€ 26 859€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 080€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
10 996 699 € 9 566 078 € 8 038 079 € 10 248 505 € 73 890 € 4 385 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 265 853 € 3 175 446 € 3 064 917 € 1 959 048 €
035
B.I.1
Materiál
20 182€ 9 882€ 18 524€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
3 245 671€ 3 165 564€ 3 046 393€ 1 959 048€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
250 692 € 246 778 € 208 130 € 236 345 € 2 179 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
250 692€ 246 778€ 208 130€ 236 345€ 2 179€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
7 480 154 € 6 143 249 € 4 765 032 € 8 052 255 € 71 332 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 462 000 € 6 128 499 € 4 514 355 € 8 037 394 € 71 132 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
437 559€ 344 785€ 765 914€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
7 024 441€ 5 783 714€ 3 748 441€ 8 037 394€ 71 132€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
237 091€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
18 154€ 14 750€ 13 586€ 14 861€ 200€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
605 € 857 € 379 € 4 385 €
072
B.V.1.
Peniaze
605€ 857€ 379€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 385€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 679 € 11 742 € 11 429 € 5 937 € 28 898 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 679€ 11 742€ 11 429€ 5 937€ 28 898€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
11 106 631 € 9 702 621 € 8 194 572 € 10 379 247 € 102 788 € 4 385 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 053 859 € 807 551 € 163 031 € -263 496 € 31 054 € 2 669 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 500 € 2 500 € 419 € 419 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 500€ 2 500€ 419€ 419€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
780 052 € 135 531 € -288 915 € 5 635 € -2 331 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
780 052€ 135 531€ 5 635€ -2 331€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-288 915€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
246 307 € 644 520 € 426 527 € -294 550 € 8 385 € -2 331 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
10 052 772 € 8 895 070 € 8 031 541 € 10 642 743 € 71 734 € 1 716 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 876 € 256 € 283 € 6 525 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 876€ 256€ 283€ 6 525€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
8 897 419 € 7 770 198 € 7 086 437 € 9 502 871 € 62 363 € 604 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 372 491 € 3 180 055 € 1 100 749 € 1 863 625 € 1 306 € 204 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 391 916€ 2 124 149€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
980 575€ 1 055 906€ 1 100 749€ 1 863 625€ 1 306€ 204€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
4 135 057€ 4 129 869€ 5 762 769€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
6 982 114€ 51 741€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
118 390€ 120 426€ 113 886€ 112 097€ 1 643€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
94 694€ 80 982€ 73 068€ 64 884€ 1 034€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
176 787€ 258 866€ 35 965€ 480 151€ 6 639€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
400€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 148 477 € 1 124 616 € 944 821 € 1 133 347 € 9 371 € 1 112 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
142 685€ 125 331€ 89 667€ 135 662€ 138€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 005 792€ 999 285€ 855 154€ 997 685€ 9 233€ 1 112€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé