Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.02.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
16 850 839 € 11 298 558 € 9 861 880 € 12 842 145 € 11 344 822 € 9 210 926 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 589 € 52 257 € 72 300 € 2 224 348 € 2 289 921 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
167 600 € 212 931 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 167 600€ 212 931€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 589 € 52 257 € 72 300 € 2 056 748 € 2 076 990 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
239 759€ 263 077€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 589€ 52 257€ 72 300€ 1 816 989€ 1 813 913€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
16 847 250 € 11 244 888 € 9 784 337 € 11 090 585 € 9 113 757 € 6 911 364 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
14 343 536 € 7 790 217 € 6 277 966 € 8 539 185 € 6 709 006 € 4 975 633 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
14 343 536€ 7 790 217€ 6 277 966€ 8 539 185€ 6 709 006€ 4 975 633€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
307 580 € 289 998 € 238 567 € 199 073 € 685 705 € 97 826 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
307 580€ 289 998€ 238 567€ 199 073€ 685 705€ 97 826€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 194 482 € 2 465 929 € 3 265 682 € 2 352 327 € 1 719 046 € 1 837 905 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 631 595 € 2 465 929 € 3 265 682 € 1 001 656 € 1 716 970 € 1 836 265 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 136 107€ 2 300 306€ 2 931 339€ 31 442€ 1 361 704€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 836 265€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
495 488€ 165 623€ 334 343€ 970 214€ 355 266€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
562 887€ 1 350 563€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
108€ 2 076€ 1 640€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 652 € 698 744 € 2 122 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 652€ 698 744€ 2 122€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 413 € 5 243 € 1 751 560 € 6 717 € 9 641 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
6 717€ 9 641€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 413€ 576€ 1 751 560€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 667€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
16 850 839 € 11 298 558 € 9 861 880 € 12 842 145 € 11 344 822 € 9 210 926 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 892 074 € 5 328 652 € 5 583 392 € 4 845 747 € 4 061 967 € 1 653 653 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
150 000€ 150 000€ 150 000€ 150 000€ 150 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
678 651 € 333 392 € 895 747 € 611 968 € 3 653 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
678 651€ 333 392€ 895 747€ 611 968€ 3 653€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 563 423 € 3 345 260 € 3 037 645 € 2 583 779 € 2 408 314 € 153 653 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
10 575 660 € 4 466 410 € 3 944 343 € 7 010 066 € 7 282 855 € 7 557 273 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 € 4 340 € 729 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4€ 4 340€ 729€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 667 692 € 4 282 250 € 2 442 816 € 4 075 154 € 4 270 021 € 3 808 768 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 667 625 € 3 775 021 € 1 393 859 € 4 075 154 € 2 915 474 € 2 574 308 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 802 229€ 243 611€ 145 661€ 1 833 660€ 211 694€ 354 780€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 865 396€ 3 531 410€ 1 248 198€ 2 241 494€ 2 703 780€ 2 219 528€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
800 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
35€ 35€ 56 001€ 58 048€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
24€ 24€ 37 724€ 38 098€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
8€ 507 170€ 1 048 957€ 1 260 822€ 338 314€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
97 805 € 184 160 € 20 460 € 27 910 € 2 191 045 € 365 399 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
62€ 41 054€ 18 695€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
97 743€ 184 160€ 20 460€ 27 910€ 2 149 991€ 346 704€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 810 159€ 1 481 067€ 2 907 002€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
817 449€ 3 382 377€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 383 105 € 1 503 496 € 334 145 € 986 332 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 383 105€ 1 496 163€ 334 145€ 986 332€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 333€