Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.02.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
9 861 880 € 12 842 145 € 11 344 822 € 9 210 926 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
72 300 € 2 224 348 € 2 289 921 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
167 600 € 212 931 €
005
A.I.2
Software
0€ 167 600€ 212 931€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
72 300 € 2 056 748 € 2 076 990 €
013
A.II.2
Stavby
239 759€ 263 077€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
72 300€ 1 816 989€ 1 813 913€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
9 784 337 € 11 090 585 € 9 113 757 € 6 911 364 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
6 277 966 € 8 539 185 € 6 709 006 € 4 975 633 €
039
B.I.5
Tovar
6 277 966€ 8 539 185€ 6 709 006€ 4 975 633€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
238 567 € 199 073 € 685 705 € 97 826 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
238 567€ 199 073€ 685 705€ 97 826€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 265 682 € 2 352 327 € 1 719 046 € 1 837 905 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 265 682 € 1 001 656 € 1 716 970 € 1 836 265 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 931 339€ 31 442€ 1 361 704€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 836 265€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
334 343€ 970 214€ 355 266€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 350 563€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
108€ 2 076€ 1 640€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 122 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 122€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 243 € 1 751 560 € 6 717 € 9 641 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
6 717€ 9 641€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
576€ 1 751 560€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 667€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
9 861 880 € 12 842 145 € 11 344 822 € 9 210 926 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 583 392 € 4 845 747 € 4 061 967 € 1 653 653 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
150 000 € 150 000 € 150 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
150 000€ 150 000€ 150 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
895 747 € 611 968 € 3 653 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
895 747€ 611 968€ 3 653€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 037 645 € 2 583 779 € 2 408 314 € 153 653 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 944 343 € 7 010 066 € 7 282 855 € 7 557 273 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 340 € 729 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 340€ 729€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 442 816 € 4 075 154 € 4 270 021 € 3 808 768 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 393 859 € 4 075 154 € 2 915 474 € 2 574 308 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
145 661€ 1 833 660€ 211 694€ 354 780€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 248 198€ 2 241 494€ 2 703 780€ 2 219 528€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
800 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
56 001€ 58 048€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
37 724€ 38 098€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 048 957€ 1 260 822€ 338 314€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
20 460 € 27 910 € 2 191 045 € 365 399 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
41 054€ 18 695€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
20 460€ 27 910€ 2 149 991€ 346 704€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 481 067€ 2 907 002€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
817 449€ 3 382 377€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
334 145 € 986 332 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
334 145€ 986 332€