Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.02.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
9 861 880 € 12 842 145 € 11 344 822 € 9 210 926 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
72 300 € 0 € 2 224 348 € 2 289 921 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 167 600 € 212 931 €
005
A.I.2
Software
0€ 167 600€ 212 931€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
72 300 € 2 056 748 € 2 076 990 €
013
A.II.2
Stavby
239 759€ 263 077€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
72 300€ 1 816 989€ 1 813 913€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
9 784 337 € 11 090 585 € 9 113 757 € 6 911 364 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
6 277 966 € 8 539 185 € 6 709 006 € 4 975 633 €
036
B.I.5
Tovar
6 277 966€ 8 539 185€ 6 709 006€ 4 975 633€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
238 567 € 199 073 € 685 705 € 97 826 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
238 567€ 199 073€ 685 705€ 97 826€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
3 265 682 € 2 352 327 € 1 719 046 € 1 837 905 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 265 682€ 1 001 656€ 1 716 970€ 1 836 265€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 350 563€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
108€ 2 076€ 1 640€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
2 122 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 122€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
5 243 € 1 751 560 € 6 717 € 9 641 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
6 717€ 9 641€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
576€ 1 751 560€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 667€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
9 861 880 € 12 842 145 € 11 344 822 € 9 210 926 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 583 392 € 4 845 747 € 4 061 967 € 1 653 653 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
150 000 € 150 000 € 150 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
150 000€ 150 000€ 150 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
895 747 € 611 968 € 3 653 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
895 747€ 611 968€ 3 653€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
3 037 645 € 2 583 779 € 2 408 314 € 153 653 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 944 343 € 7 010 066 € 7 282 855 € 7 557 273 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
20 460 € 27 910 € 2 191 045 € 365 399 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
41 054€ 18 695€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
20 460€ 27 910€ 2 149 991€ 346 704€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
4 340 € 729 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4 340€ 729€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
2 442 816 € 4 075 154 € 4 270 021 € 3 808 768 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 393 859€ 4 075 154€ 2 915 474€ 2 574 308€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
800 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
56 001€ 58 048€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
37 724€ 38 098€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 048 957€ 1 260 822€ 338 314€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
817 449€ 3 382 377€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 481 067 € 2 907 002 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 481 067€ 2 907 002€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
334 145 € 986 332 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
334 145€ 986 332€