Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EF Parts & Logistic Service s. r. o.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.02.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
70 763 275€ 70 041 950€ 68 829 842€ 14 155 549€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
70 844 673 € 72 943 288 € 68 975 343 € 14 178 744 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
70 763 275€ 70 041 950€ 68 829 842€ 14 155 549€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 132 765€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
81 398€ 768 573€ 145 501€ 23 195€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
66 784 563 € 69 436 623 € 65 745 828 € 13 863 046 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
57 582 355€ 58 138 596€ 56 225 430€ 11 240 100€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
204 535€ 239 971€ 243 526€ 171 523€
13
C.
Opravné položky k zásobám
230 649€ 98 675€ 1 042 256€
14
D.
Služby
8 092 579€ 7 734 432€ 5 778 879€ 1 523 822€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
303 386 € 1 569 844 € 526 217 €
16
E.1.
Mzdové náklady
221 221€ 1 139 771€ 393 712€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
71 598€ 371 825€ 114 201€
19
E.4.
Sociálne náklady
10 567€ 58 248€ 18 304€
20
F.
Dane a poplatky
956€ 1 873€ 193€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 872€ 93 308€ 538 725€ 168 926€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 872€ 93 308€ 538 725€ 168 926€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 132 765€ 657€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
666 573€ 694 534€ 344 638€ 232 265€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 060 110 € 3 506 665 € 3 229 515 € 315 698 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 653 157 € 3 830 276 € 5 539 751 € 1 220 104 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 212 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
212€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
39 249 € 71 245 € 52 925 € 32 755 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
12 699 € 15 961 € 36 065 € 27 707 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
12 699€ 15 961€ 36 065€ 27 277€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
430€
52
O.
Kurzové straty
35€ 39 006€ 10 513€ 949€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
26 515€ 16 278€ 6 347€ 4 099€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-39 249 € -71 245 € -52 713 € -32 754 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 020 861 € 3 435 420 € 3 176 802 € 282 944 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
983 216 € 851 641 € 768 488 € 129 291 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 022 710€ 365 009€ 1 356 367€ 227 117€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-39 494€ 486 632€ -587 879€ -97 826€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 037 645 € 2 583 779 € 2 408 314 € 153 653 €