Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agro Invest Group s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.03.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
500 509€ 399 173€ 277 671€ 386 481€ 345 801€ 255 188€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
500 509 € 399 173 € 277 671 € 386 481 € 345 801 € 255 188 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
44 317€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
453 575€ 378 811€ 272 432€ 386 380€ 345 801€ 255 188€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 573€ 1 667€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
44€ 18 695€ 5 239€ 101€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
265 224 € 228 049 € 267 214 € 400 869 € 339 853 € 261 334 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
44 223€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
73 398€ 53 254€ 57 349€ 197 523€ 172 115€ 66 735€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
77 373€ 92 608€ 123 086€ 133 025€ 109 699€ 173 652€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 031 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 968€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 045€
19
E.4.
Sociálne náklady
18€
20
F.
Dane a poplatky
1 958€ 2 012€ 2 132€ 1 843€ 1 918€ 10€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
59 104€ 69 644€ 79 473€ 65 139€ 50 503€ 20 105€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
59 104€ 69 644€ 79 473€ 65 139€ 50 503€ 20 105€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 573€ 4 322€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 595€ 6 209€ 5 174€ 3 339€ 1 587€ 832€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
235 285 € 171 124 € 10 457 € -14 388 € 5 948 € -6 146 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
302 898 € 232 949 € 91 997 € 55 832 € 63 987 € 14 801 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
222 € 715 € 1 208 € 805 € 125 € 374 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
128 € 613 € 1 106 € 471 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
128€ 613€ 1 106€ 471€
52
O.
Kurzové straty
149€ 254€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
94€ 102€ 102€ 185€ 125€ 120€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-222 € -715 € -1 208 € -805 € -125 € -374 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
235 063 € 170 409 € 9 249 € -15 193 € 5 823 € -6 520 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
46 448 € 34 575 € 3 974 € 4 081 € 2 470 € 4 422 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
46 448€ 34 575€ 3 974€ 4 081€ 2 470€ 4 422€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
188 615 € 135 834 € 5 275 € -19 274 € 3 353 € -10 942 €