Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

POZANA MEAT s.r.o.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.05.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 555 378 € 1 493 242 € 948 189 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
223 306 € 147 757 € 48 988 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
223 306 € 147 757 € 48 988 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
141 306€ 145 457€ 48 988€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
82 000€ 2 300€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 330 069 € 1 343 313 € 898 081 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
336 210 € 45 806 € 66 711 €
035
B.I.1
Materiál
39 942€ 15 250€ 18 910€
037
B.I.3
Výrobky
270 490€ 12 725€ 21 139€
039
B.I.5
Tovar
25 778€ 17 831€ 26 662€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
1 214 474 € 1 079 035 € 694 359 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
1 069 423 € 962 808 € 668 160 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
1 069 423€ 962 808€ 668 160€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
145 051€ 116 227€ 26 199€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
-220 615 € 218 472 € 137 011 €
072
B.V.1.
Peniaze
119 708€ 208 801€ 132 573€
073
B.V.2.
Účty v bankách
-340 323€ 9 671€ 4 438€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
2 003 € 2 172 € 1 120 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 003€ 2 172€ 1 120€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 555 378 € 1 493 242 € 948 189 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
529 280 € 398 464 € 113 381 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
250 000€ 150 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
212 168 € 106 715 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
212 168€ 106 715€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
62 112 € 136 749 € 108 381 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 026 098 € 1 094 778 € 834 808 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
621 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
621€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
1 006 864 € 1 082 962 € 831 113 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
778 539 € 650 899 € 441 360 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
778 539€ 650 899€ 441 360€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
199 817€ 240 500€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
32 279€ 34 848€ 32 035€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
21 935€ 13 091€ 13 549€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
96 854€ 101 899€ 103 669€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
77 257€ 82 408€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
19 234 € 11 816 € 3 074 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
19 234€ 11 816€ 3 074€