Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BoostFarm, a.s.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
502 434 € 53 798 € 25 020 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
313 779 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
313 779 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
17 088€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
296 691€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
188 575 € 53 798 € 25 020 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
114 694 € 31 750 € 22 500 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
37 273€ 31 750€ 22 500€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
51 121€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
26 300€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
73 881 € 22 048 € 2 520 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 728€ 2 102€ 2 520€
057
B.IV.2
Účty v bankách
72 153€ 19 946€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
80 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
80€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
502 434 € 53 798 € 25 020 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
127 860 € 40 534 € 21 889 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
10 534 € -3 111 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
13 645€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 111€ -3 111€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
87 326 € 18 645 € -3 111 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
374 574 € 13 261 € 3 131 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
327 913 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
327 913€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
40 631 € 9 981 € 120 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
20 138€ 240€ 120€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 515€ 3 515€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
16 978€ 6 226€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
6 030€ 3 280€ 3 011€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
3 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
3€