Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

“LA VIE“ beauty institute s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.05.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
201 830 € 262 000 € 2 380 € 218 896 € 5 790 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
56 311 € 66 698 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
56 311 € 66 698 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
56 311€ 66 698€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
145 519 € 195 302 € 2 380 € 218 896 € 5 790 € 5 000 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
123 731 € 1 193 € 2 380 € 200 586 € -11 800 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
122 413€ 19 800€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 318€ 1 193€ 2 380€ 200 586€ -31 600€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
21 788 € 194 109 € 18 310 € 17 590 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
21 788€ 2 799€ 18 310€ 17 590€ 5 000€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
191 310€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
201 830 € 262 000 € 2 380 € 218 896 € 5 790 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
4 671 € -32 529 € -1 091 € 5 734 € 5 624 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-14 954€ -6 091€ 734€ 624€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
14 625 € -31 438 € -6 825 € 110 € 624 € 0 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
197 159 € 294 529 € 3 471 € 213 162 € 166 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
181€ 36€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
196 978 € 294 493 € 3 471 € 213 162 € 166 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
2 033€ 135€ 816€ 21 816€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
59 208€ 23 812€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
15 951€ 14€ 246€ 166€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
119 786€ 270 532€ 2 655€ 191 100€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci