Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

City Logistix s.r.o.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.07.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
3 814 263 € 3 150 779 € 1 785 961 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
3 548 936 € 3 079 731 € 1 756 860 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
3 548 936 € 3 079 731 € 1 756 860 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
3 109 328€ 690 885€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 902€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
432 706€ 2 388 846€ 1 756 860€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
265 327 € 71 048 € 29 101 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
19 455 € 19 652 € 24 320 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
18 625€ 18 132€ 1 175€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
137€ 15 378€ 22 757€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
693€ -13 858€ 388€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
245 872 € 51 396 € 4 781 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
245 872€ 51 396€ 4 781€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
3 814 263 € 3 150 779 € 1 785 961 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
344 058 € -146 421 € 4 834 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
10 000 € 10 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
10 000€ 10 000€ 5 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
410 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-156 421€ -165€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
80 479 € -156 256 € -166 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
3 470 205 € 3 297 200 € 1 781 127 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
470 205 € 3 297 200 € 1 781 127 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
84 992€ 457 553€ 1 691 127€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
16 740€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
368 473€ 2 839 647€ 90 000€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 000 000€