Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Rolling Stock Lease s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.07.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
21 024 708€ 14 855 374€ 11 386 820€ 10 527 364€ 4 318 287€ 113 690€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
21 795 203 € 14 884 456 € 11 878 162 € 10 774 349 € 4 431 496 € 113 690 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
21 024 708€ 14 855 374€ 11 878 162€ 10 719 415€ 4 431 394€ 113 690€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 632€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
770 495€ 24 450€ 54 934€ 102€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
14 528 989 € 9 582 796 € 7 873 625 € 6 974 902 € 3 210 339 € 256 577 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
18 059€ 19 672€ 99 471€ 9 827€ 22 938€ 28€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
9 362 712€ 5 872 582€ 4 688 806€ 4 168 900€ 2 010 548€ 214 186€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
558 243 € 403 246 € 470 702 € 148 790 € 18 295 €
16
E.1.
Mzdové náklady
459 880€ 319 770€ 395 178€ 112 776€ 13 478€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
94 142€ 76 559€ 73 308€ 34 645€ 4 744€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 221€ 6 917€ 2 216€ 1 369€ 73€
20
F.
Dane a poplatky
1 764€ 1 551€ 1 306€ 55€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 951 053€ 2 844 330€ 2 269 687€ 2 194 929€ 930 215€ 28 286€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 951 053€ 2 844 330€ 2 269 687€ 2 194 929€ 930 215€ 28 286€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 349€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
634 809€ 441 415€ 343 653€ 452 401€ 228 343€ 14 077€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
7 266 214 € 5 301 660 € 4 004 537 € 3 799 447 € 1 221 157 € -142 887 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
11 643 937 € 8 963 120 € 7 089 885 € 6 540 688 € 2 397 908 € -100 524 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
48 614 € 202 739 € 13 373 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
48 176 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
48 176€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
438€ 47 749€ 13 373€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
154 990€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 927 732 € 4 280 724 € 1 966 749 € 1 935 618 € 1 386 618 € 75 130 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 321 741 € 3 338 069 € 1 531 821 € 1 518 268 € 873 271 € 8 159 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 430 613€ 1 518 268€ 873 271€ 8 159€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 321 741€ 3 338 069€ 101 208€
52
O.
Kurzové straty
117€ 209 667€ 7 018€ 7€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
378 985€ 359 545€ 318 289€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
605 874€ 354 003€ 68 365€ 99 061€ 513 340€ 66 971€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 879 118 € -4 077 985 € -1 953 376 € -1 935 618 € -1 386 618 € -75 129 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 387 096 € 1 223 675 € 2 051 161 € 1 863 829 € -165 461 € -218 016 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
713 814 € 260 968 € 431 355 € 444 295 € 171 222 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
17 014€ 20 584€ 6 807€ 2 342€ 9 085€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
696 800€ 240 384€ 424 548€ 441 953€ 162 137€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 673 282 € 962 707 € 1 619 806 € 1 419 534 € -336 683 € -218 016 €