Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

i2 - industrial innovations, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.07.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
281 218 € 69 499 € 117 621 € 63 548 € 33 570 € 14 281 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
214 802 € 23 972 € 37 154 € 16 418 € 13 404 € 6 939 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
5 280€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
214 802 € 23 972 € 31 874 € 16 418 € 13 404 € 6 939 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
214 802€ 23 972€ 31 874€ 16 418€ 13 404€ 6 939€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
66 416 € 45 527 € 80 467 € 47 130 € 20 166 € 7 342 €
015
B.I.
Zásoby
306€ 14 950€ 13 575€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
60 526 € 37 789 € 46 382 € 26 231 € 1 439 € 911 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
47 006€ 37 036€ 45 228€ 26 093€ 1 387€ 859€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
380€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
13 520€ 373€ 1 154€ 138€ 52€ 52€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
5 890 € 7 738 € 33 779 € 5 949 € 5 152 € 6 431 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
5 890€ 7 738€ 33 779€ 5 949€ 5 152€ 6 431€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
281 218 € 69 499 € 117 621 € 63 548 € 33 570 € 14 281 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-32 949 € -12 674 € 24 934 € 14 604 € 8 312 € 407 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
460€ 460€ 460€ 145€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-18 134€ 19 473€ 9 145€ 3 165€ 407€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-20 275 € -37 607 € 10 329 € 6 294 € 2 905 € 407 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
314 167 € 82 173 € 92 687 € 48 944 € 25 258 € 13 874 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
23 663€ 12 572€ 8 408€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
310 326 € 73 457 € 55 185 € 17 883 € 16 850 € 13 874 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
73 701€ 15 359€ 12 010€ 4 652€ 6 414€ -33€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
13 196€ 6 147€ 6 185€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
5 803€ 2 567€ 5 291€ 3 531€ 736€ -793€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
217 626€ 49 384€ 31 699€ 9 700€ 9 700€ 14 700€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 841€ 8 716€ 13 839€ 18 489€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci