Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

i2 - industrial innovations, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.07.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
281 218 € 69 499 € 117 621 € 63 548 € 33 570 € 14 281 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
214 802 € 23 972 € 37 154 € 16 418 € 13 404 € 6 939 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
5 280€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
214 802 € 23 972 € 31 874 € 16 418 € 13 404 € 6 939 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
214 802€ 23 972€ 31 874€ 16 418€ 13 404€ 6 939€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
66 416 € 45 527 € 80 467 € 47 130 € 20 166 € 7 342 €
015
B.I.
Zásoby
306€ 14 950€ 13 575€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
60 526 € 37 789 € 46 382 € 26 231 € 1 439 € 911 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
47 006€ 37 036€ 45 228€ 26 093€ 1 387€ 859€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
380€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
13 520€ 373€ 1 154€ 138€ 52€ 52€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
5 890 € 7 738 € 33 779 € 5 949 € 5 152 € 6 431 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
5 890€ 7 738€ 33 779€ 5 949€ 5 152€ 6 431€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
281 218 € 69 499 € 117 621 € 63 548 € 33 570 € 14 281 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-32 949 € -12 674 € 24 934 € 14 604 € 8 312 € 407 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
460€ 460€ 460€ 145€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-18 134€ 19 473€ 9 145€ 3 165€ 407€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-20 275 € -37 607 € 10 329 € 6 294 € 2 905 € 407 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
314 167 € 82 173 € 92 687 € 48 944 € 25 258 € 13 874 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
23 663€ 12 572€ 8 408€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
310 326 € 73 457 € 55 185 € 17 883 € 16 850 € 13 874 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
73 701€ 15 359€ 12 010€ 4 652€ 6 414€ -33€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
13 196€ 6 147€ 6 185€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
5 803€ 2 567€ 5 291€ 3 531€ 736€ -793€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
217 626€ 49 384€ 31 699€ 9 700€ 9 700€ 14 700€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 841€ 8 716€ 13 839€ 18 489€