Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Amazon Fulfillment Slovakia s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.07.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
118 030 008 € 103 301 424 € 79 100 467 € 69 454 313 € 10 040 155 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
118 030 008€ 103 301 424€ 79 100 467€ 69 454 313€ 10 040 155€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
51 123 298 € 49 760 157 € 31 282 367 € 32 536 588 € 4 609 301 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 052 161€ 5 293 776€ 5 666 732€ 7 161 869€ 101 935€
10
B.2
Služby
45 071 137€ 44 466 381€ 25 615 635€ 25 374 719€ 4 507 366€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
66 906 710 € 53 541 266 € 47 818 101 € 36 917 725 € 5 430 854 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
60 774 074 € 47 400 435 € 42 057 840 € 31 111 616 € 3 929 082 €
13
C.1
Mzdové náklady
43 148 653€ 33 724 972€ 30 208 518€ 22 572 255€ 2 883 105€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
15 509 369€ 12 266 875€ 10 750 230€ 7 996 965€ 886 105€
16
C.4
Sociálne náklady
2 116 052€ 1 408 588€ 1 099 092€ 542 396€ 159 872€
17
D
Dane a poplatky
19 549€ 20 240€ -36 384€ 2 301€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 651 397€ 2 753 067€ 3 237 411€ 3 389 916€ 541 196€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
53 331€ 3 328€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 975€ -1 235€ 382€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
88€ 2 093€ 22 299€ 11 981€ 232 870€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 630€ 1 671€ 63€ 689 212€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
3 457 173 € 3 315 850 € 2 578 523 € 2 425 873 € 504 234 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
580€ 3 548€
40
XI.
Kurzové zisky
2 729€ 13 285€ 7 233€ 5 147€
41
O
Kurzové straty
11 470€ 45 277€ 4 926€ 3 807€ 57€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
43 010€ 32 369€ 3 273€ 3 553€ 75€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-52 332 € -64 361 € -4 514 € -2 213 € -132 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 404 841 € 3 251 489 € 2 574 009 € 2 423 660 € 504 102 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 026 553 € 834 553 € 910 075 € 1 079 396 € 180 198 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
352 012€ 1 186 706€ 1 019 917€ 860 212€ 676 993€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
674 541€ -352 153€ -109 842€ 219 184€ -496 795€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 378 288 € 2 416 936 € 1 663 934 € 1 344 264 € 323 904 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 404 842 € 3 251 489 € 2 574 009 € 2 423 660 € 504 102 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 378 289 € 2 416 936 € 1 663 934 € 1 344 264 € 323 904 €