Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
84 720€ 86 684€ 45 150€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
11 178€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
8 775€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
2 403€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
73 542€ 86 684€ 45 150€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
42 462€ 43 639€ 44 817€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
31 080€ 43 045€ 333€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
40 939€ 29 393€ 17 622€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
145€ 63€ 31€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
145€ 63€ 31€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
2 722€ 1 923€ 5 117€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
2 722€ 1 923€ 5 105€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
12€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
38 072€ 27 407€ 12 474€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
155€ 1 972€ 942€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
37 917€ 25 435€ 11 532€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
773€ 87€ 113€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
773€ 87€ 113€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
126 432€ 116 164€ 62 885€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
1 639€ 45 947€ 55 313€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
2 916€ 2 916€ 2 916€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
2 916€ 2 916€ 2 916€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
43 031€ 52 397€ 55 405€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-44 308€ -9 366€ -3 009€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
124 794€ 56 114€ 7 572€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
555€ 377€ 135€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
555€ 377€ 135€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
94 754€ 9 352€ 7 437€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
1 117€ 3 082€ 2 451€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
4 811€ 3 896€ 2 394€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
1 886€ 2 074€ 513€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
368€ 300€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
86 572€ 2 080€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
-0€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
29 485€ 46 385€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
29 485€ 46 385€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
14 103€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
14 103€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
126 432€ 116 164€ 62 885€