Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
266 082€ 196 493€ 151 836€ 145 086€ 135 423€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
305 958 € 205 323 € 154 613 € 146 667 € 135 722 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 800€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
266 081€ 193 693€ 151 836€ 145 086€ 135 423€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
39 877€ 8 830€ 2 777€ 1 581€ 299€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
233 563 € 167 774 € 125 119 € 117 300 € 87 552 € 530 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
29 422€ 19 977€ 17 285€ 26 809€ 31 335€ 530€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
60 892€ 28 800€ 25 121€ 30 120€ 34 782€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
113 351 € 91 815 € 63 392 € 44 314 € 19 925 €
16
E.1.
Mzdové náklady
76 735€ 66 488€ 47 005€ 31 568€ 14 249€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
26 632€ 23 402€ 15 960€ 11 111€ 4 947€
19
E.4.
Sociálne náklady
9 984€ 1 925€ 427€ 1 635€ 729€
20
F.
Dane a poplatky
499€ 638€ 1 417€ 2 840€ 1 294€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
25 869€ 24 362€ 11 177€ 10 345€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
25 869€ 24 362€ 11 177€ 10 345€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 530€ 2 182€ 6 727€ 2 872€ 216€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
72 395 € 37 549 € 29 494 € 29 367 € 48 170 € -530 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
175 767 € 147 716 € 109 430 € 88 157 € 69 306 € -530 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
128 € 74 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
128 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
128€
42
XII.
Kurzové zisky
74€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 421 € 1 501 € 671 € 1 505 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 344 € 1 433 € 671 € 788 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 344€ 1 433€ 671€ 788€
52
O.
Kurzové straty
32€ 33€ 2€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
45€ 35€ 715€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 421 € -1 501 € -543 € -1 431 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
70 974 € 36 048 € 28 951 € 27 936 € 48 170 € -530 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
7 261 € 6 700 € 6 852 € 6 702 € 10 949 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
7 261€ 6 700€ 6 852€ 6 702€ 10 949€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
63 713 € 29 348 € 22 099 € 21 234 € 37 221 € -530 €