Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BMW Slovenská republika s. r. o.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.09.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
36 881 546 € 40 452 024 € 33 844 505 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
32 808 € 47 745 € 77 287 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
32 808 € 47 745 € 77 287 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
32 808€ 47 745€ 77 287€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
36 801 406 € 40 395 292 € 33 767 218 € 5 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
4 975 902 € 5 125 446 € 8 347 218 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
4 975 902€ 5 125 446€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
3 256 421 € 40 520 € 40 520 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
35 000€ 40 520€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
3 221 421€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
2 720 615 € 7 535 243 € 5 650 757 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 623 212€ 5 300 859€ 3 085 168€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
123 934€ 2 233 253€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
972 579€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
890€ 1 131€ 2 565 589€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
25 848 468 € 27 694 083 € 19 728 723 € 5 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
19 728 723€ 5 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
25 848 468€ 27 694 083€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
47 332 € 8 987 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
47 332€ 8 987€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
36 881 546 € 40 452 024 € 33 844 505 € 5 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
7 576 003 € 5 206 351 € 5 802 642 € 5 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
35 000 € 35 000 € 35 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
35 000€ 35 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
3 926 914 € 3 926 914 € 3 926 914 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
3 926 914€ 3 926 914€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 500 € 0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 500€ 0€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
0 € 340 728 € 33 907 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 340 728€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
3 610 589 € 903 709 € 1 806 821 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
27 574 288 € 33 302 937 € 28 041 863 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
13 743 027 € 15 499 310 € 11 596 896 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
595 008€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 189€ 7 845€ 11 001 888€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
653 644€ 625 834€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
13 088 194€ 14 865 631€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
9 695 € 13 235 € 17 079 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
9 695€ 13 235€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
13 821 566 € 17 790 392 € 16 427 888 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
12 463 155€ 14 399 914€ 12 526 888€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 955 600€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
310€ 2 620€ 823€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 351 273€ 3 356 858€ 1 944 577€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
6 828€ 31 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
1 731 255 € 1 942 736 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 075 850€ 1 263 780€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
655 405€ 678 956€