Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BMW Slovenská republika s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
38 245 476 € 31 140 869 € 36 881 546 € 40 452 024 € 33 844 505 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
132 662 € 123 970 € 32 808 € 47 745 € 77 287 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
88 269 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
88 269€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
44 393 € 123 970 € 32 808 € 47 745 € 77 287 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
44 393€ 123 970€ 32 808€ 47 745€ 77 287€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
38 112 814 € 30 972 051 € 36 801 406 € 40 395 292 € 33 707 372 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 837 490 € 2 971 202 € 4 975 902 € 5 125 446 € 8 347 218 €
035
B.I.1
Materiál
0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
2 837 490€ 2 971 202€ 4 975 902€ 5 125 446€ 8 347 218€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 746 153 € 2 900 991 € 3 256 421 € 40 520 € 40 520 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
35 497€ 35 000€ 35 000€ 40 520€ 40 520€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
2 710 656€ 2 865 991€ 3 221 421€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 228 455 € 14 253 097 € 2 720 615 € 7 535 243 € 5 590 911 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 003 183 € 1 989 030 € 1 623 212 € 5 300 859 € 3 085 168 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
69 938€ 283 132€ 302 597€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 933 245€ 1 705 898€ 1 320 615€ 5 300 859€ 3 085 168€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
59 062€ 12 057 109€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 123 934€ 2 233 253€ 2 505 245€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
166 210€ 206 461€ 972 579€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
0€ 497€ 890€ 1 131€ 498€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
29 300 716 € 10 846 761 € 25 848 468 € 27 694 083 € 19 728 723 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€
073
B.V.2.
Účty v bankách
29 300 716€ 10 846 761€ 25 848 468€ 27 694 083€ 19 728 723€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
0 € 44 848 € 47 332 € 8 987 € 59 846 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
0€ 44 848€ 47 332€ 8 987€ 59 846€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
38 245 476 € 31 140 869 € 36 881 546 € 40 452 024 € 33 844 505 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 421 810 € 10 598 948 € 7 576 003 € 5 206 351 € 5 802 642 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 926 914€ 3 926 914€ 3 926 914€ 3 926 914€ 3 926 914€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 500 € 3 500 € 3 500 € 0 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 500€ 3 500€ 3 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
633 534 € 3 610 589 € 0 € 340 728 € 33 907 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
633 534€ 3 610 589€ 0€ 340 728€ 33 907€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
822 862 € 3 022 945 € 3 610 589 € 903 709 € 1 806 821 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
31 333 141 € 18 983 671 € 27 574 288 € 33 302 937 € 26 108 856 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
435 € 4 605 € 9 695 € 13 235 € 17 079 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
435€ 4 605€ 9 695€ 13 235€ 17 079€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
382 611 € 494 982 € 653 644 € 625 834 € 595 008 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
382 611€ 494 982€ 653 644€ 625 834€ 595 008€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
18 683 115 € 6 036 613 € 13 821 566 € 17 790 392 € 14 494 881 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
15 965 314 € 5 559 743 € 12 463 155 € 14 399 914 € 12 526 888 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
14 732 128€ 4 121 451€ 11 064 360€ 12 004 283€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 233 186€ 1 438 292€ 1 398 795€ 2 395 631€ 12 526 888€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 946€ 514€ 310€ 2 620€ 823€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 715 755€ 475 595€ 1 351 273€ 3 356 858€ 1 944 577€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
100€ 761€ 6 828€ 31 000€ 22 593€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
12 266 980 € 12 447 471 € 13 089 383 € 14 873 476 € 11 001 888 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 090€ 4 994€ 1 189€ 7 845€ 1 020€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
12 263 890€ 12 442 477€ 13 088 194€ 14 865 631€ 11 000 868€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 490 525 € 1 558 250 € 1 731 255 € 1 942 736 € 1 933 007 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
943 974€ 956 250€ 1 075 850€ 1 263 780€ 1 303 553€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
546 551€ 602 000€ 655 405€ 678 956€ 629 454€