Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BMW Slovenská republika s. r. o.

2019 2018
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
40 452 024 € 33 844 505 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
47 745 € 77 287 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
47 745 € 77 287 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
47 745€ 77 287€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
40 395 292 € 33 707 372 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
5 125 446 € 8 347 218 €
039
B.I.5
Tovar
5 125 446€ 8 347 218€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
40 520 € 40 520 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
40 520€ 40 520€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
7 535 243 € 5 590 911 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 300 859 € 3 085 168 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 300 859€ 3 085 168€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
2 233 253€ 2 505 245€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 131€ 498€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
27 694 083 € 19 728 723 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
27 694 083€ 19 728 723€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
8 987 € 59 846 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 987€ 59 846€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
40 452 024 € 33 844 505 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 206 351 € 5 802 642 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
35 000 € 35 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
35 000€ 35 000€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 926 914€ 3 926 914€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
0 € 0 €
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
340 728 € 33 907 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
340 728€ 33 907€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
903 709 € 1 806 821 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
33 302 937 € 26 108 856 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
13 235 € 17 079 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
13 235€ 17 079€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
625 834 € 595 008 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
625 834€ 595 008€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
17 790 392 € 14 494 881 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
14 399 914 € 12 526 888 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
12 004 283€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 395 631€ 12 526 888€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 620€ 823€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 356 858€ 1 944 577€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
31 000€ 22 593€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
14 873 476 € 11 001 888 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
7 845€ 1 020€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
14 865 631€ 11 000 868€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 942 736 € 1 933 007 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 263 780€ 1 303 553€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
678 956€ 629 454€