Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BMW Slovenská republika s. r. o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
36 881 546 € 40 452 024 € 33 844 505 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
32 808 € 47 745 € 77 287 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
32 808 € 47 745 € 77 287 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
32 808€ 47 745€ 77 287€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
36 801 406 € 40 395 292 € 33 707 372 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 975 902 € 5 125 446 € 8 347 218 €
039
B.I.5
Tovar
4 975 902€ 5 125 446€ 8 347 218€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
3 256 421 € 40 520 € 40 520 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
35 000€ 40 520€ 40 520€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
3 221 421€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 720 615 € 7 535 243 € 5 590 911 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 623 212 € 5 300 859 € 3 085 168 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
302 597€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 320 615€ 5 300 859€ 3 085 168€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
123 934€ 2 233 253€ 2 505 245€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
972 579€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
890€ 1 131€ 498€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
25 848 468 € 27 694 083 € 19 728 723 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
25 848 468€ 27 694 083€ 19 728 723€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
47 332 € 8 987 € 59 846 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
47 332€ 8 987€ 59 846€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
36 881 546 € 40 452 024 € 33 844 505 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
7 576 003 € 5 206 351 € 5 802 642 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
35 000 € 35 000 € 35 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
35 000€ 35 000€ 35 000€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 926 914€ 3 926 914€ 3 926 914€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 500 € 0 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 500€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 €
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
0 € 340 728 € 33 907 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 340 728€ 33 907€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 610 589 € 903 709 € 1 806 821 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
27 574 288 € 33 302 937 € 26 108 856 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
9 695 € 13 235 € 17 079 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
9 695€ 13 235€ 17 079€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
653 644 € 625 834 € 595 008 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
653 644€ 625 834€ 595 008€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
13 821 566 € 17 790 392 € 14 494 881 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
12 463 155 € 14 399 914 € 12 526 888 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
11 064 360€ 12 004 283€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 398 795€ 2 395 631€ 12 526 888€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
310€ 2 620€ 823€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 351 273€ 3 356 858€ 1 944 577€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 828€ 31 000€ 22 593€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
13 089 383 € 14 873 476 € 11 001 888 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 189€ 7 845€ 1 020€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
13 088 194€ 14 865 631€ 11 000 868€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 731 255 € 1 942 736 € 1 933 007 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 075 850€ 1 263 780€ 1 303 553€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
655 405€ 678 956€ 629 454€