Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BMW Slovenská republika s. r. o.

2018 2017
01.01.2018
31.12.2018
01.09.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
33 844 505 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
77 287 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
77 287 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
77 287€
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
0 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
33 767 218 € 5 000 €
015
B.I.
Zásoby
8 347 218€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
40 520€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
5 650 757 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
3 085 168€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 565 589€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
19 728 723 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
19 728 723€ 5 000€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
33 844 505 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
5 802 642 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
35 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
35 000€ 5 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
3 926 914€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
33 907€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
1 806 821 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
28 041 863 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
17 079€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
595 008€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
16 427 888 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
12 526 888€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
823€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 944 577€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 955 600€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
11 001 888€