Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BMW Slovenská republika s. r. o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
132 321 417€ 161 971 799€ 163 417 923€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
133 154 830 € 163 577 610 € 165 178 729 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
132 246 417€ 161 896 799€ 163 342 923€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
75 000€ 75 000€ 75 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
833 413€ 1 605 811€ 1 760 806€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
132 773 072 € 161 060 665 € 162 503 772 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
121 068 241€ 146 015 292€ 146 618 864€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 536€ 11 933€ 14 058€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 45 000€ 135 000€
14
D.
Služby
9 619 834€ 12 513 501€ 13 305 824€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 392 133 € 1 450 317 € 1 394 192 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 009 615€ 1 045 614€ 1 008 871€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
375 255€ 389 640€ 367 052€
19
E.4.
Sociálne náklady
7 263€ 15 063€ 18 269€
20
F.
Dane a poplatky
13 848€ 17 646€ 133 828€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
35 555€ 35 963€ 42 461€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
35 555€ 35 963€ 42 461€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-70 808€ -59 482€ 152 597€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
707 733€ 1 030 495€ 706 948€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
381 758 € 2 516 945 € 2 674 957 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 626 806 € 3 386 073 € 3 344 177 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 0 € 0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
121 893 € 5 317 € 0 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
116 608 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
116 608€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 285€ 5 317€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-121 893 € -5 317 € 0 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
259 865 € 2 511 628 € 2 674 957 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-3 350 724 € 1 607 919 € 868 136 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
-129 303€ 1 607 919€ 868 136€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-3 221 421€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 610 589 € 903 709 € 1 806 821 €