Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BMW Slovenská republika s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
171 357 969€ 143 286 225€ 132 321 417€ 161 971 799€ 163 417 923€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
172 676 988 € 144 603 395 € 133 154 830 € 163 577 610 € 165 178 729 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
171 331 087€ 143 253 386€ 132 246 417€ 161 896 799€ 163 342 923€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
26 882€ 32 839€ 75 000€ 75 000€ 75 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 319 019€ 1 317 170€ 833 413€ 1 605 811€ 1 760 806€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
171 402 385 € 140 403 627 € 132 773 072 € 161 060 665 € 162 503 772 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
158 968 379€ 129 503 170€ 121 068 241€ 146 015 292€ 146 618 864€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
19 925€ 10 938€ 6 536€ 11 933€ 14 058€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 45 000€ 135 000€
14
D.
Služby
9 904 593€ 8 717 727€ 9 619 834€ 12 513 501€ 13 305 824€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 616 831 € 1 426 749 € 1 392 133 € 1 450 317 € 1 394 192 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 164 047€ 1 033 972€ 1 009 615€ 1 045 614€ 1 008 871€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
440 738€ 386 686€ 375 255€ 389 640€ 367 052€
19
E.4.
Sociálne náklady
12 046€ 6 091€ 7 263€ 15 063€ 18 269€
20
F.
Dane a poplatky
11 591€ 28 428€ 13 848€ 17 646€ 133 828€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
45 427€ 38 746€ 35 555€ 35 963€ 42 461€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
45 427€ 38 746€ 35 555€ 35 963€ 42 461€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
11 929€ -1 813€ -70 808€ -59 482€ 152 597€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
823 710€ 679 682€ 707 733€ 1 030 495€ 706 948€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 274 603 € 4 199 768 € 381 758 € 2 516 945 € 2 674 957 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 465 072 € 5 054 390 € 1 626 806 € 3 386 073 € 3 344 177 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 400 € 0 € 0 € 0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 400 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 400€
42
XII.
Kurzové zisky
0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
158 115 € 222 834 € 121 893 € 5 317 € 0 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
152 165 € 216 539 € 116 608 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
11 487€ 8 128€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
140 678€ 208 411€ 116 608€
52
O.
Kurzové straty
0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 950€ 6 295€ 5 285€ 5 317€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-156 715 € -222 834 € -121 893 € -5 317 € 0 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 117 888 € 3 976 934 € 259 865 € 2 511 628 € 2 674 957 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
295 026 € 953 989 € -3 350 724 € 1 607 919 € 868 136 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
139 691€ 598 559€ -129 303€ 1 607 919€ 868 136€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
155 335€ 355 430€ -3 221 421€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
822 862 € 3 022 945 € 3 610 589 € 903 709 € 1 806 821 €