Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BMW Slovenská republika s. r. o.

2019 2018
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
161 971 799€ 163 417 923€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
163 577 610 € 165 178 729 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
161 896 799€ 163 342 923€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
75 000€ 75 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 605 811€ 1 760 806€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
161 060 665 € 162 503 772 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
146 015 292€ 146 618 864€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 933€ 14 058€
13
C.
Opravné položky k zásobám
45 000€ 135 000€
14
D.
Služby
12 513 501€ 13 305 824€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 450 317 € 1 394 192 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 045 614€ 1 008 871€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
389 640€ 367 052€
19
E.4.
Sociálne náklady
15 063€ 18 269€
20
F.
Dane a poplatky
17 646€ 133 828€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
35 963€ 42 461€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
35 963€ 42 461€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-59 482€ 152 597€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 030 495€ 706 948€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 516 945 € 2 674 957 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 386 073 € 3 344 177 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 317 € 0 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 317€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 317 € 0 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 511 628 € 2 674 957 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 607 919 € 868 136 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 607 919€ 868 136€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
903 709 € 1 806 821 €