Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Cirkevná materská škola sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským - Szent János apostol Egyházi Óvoda, Trhovisko 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely [zrušená]

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.09.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
42 370 € 38 202 € 12 343 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 292€ 1 081€ 887€
11
C.
Služby
993€ 397€ 1 332€
12
D.
Osobné náklady
39 944€ 36 544€ 10 114€
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
141€ 180€ 10€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-42 370 € -38 202 € -12 343 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-2 285 € -1 478 € -2 219 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
42 370 € 38 202 € 12 343 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
42 370€ 38 202€ 12 343€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
42 370 € 38 202 € 12 343 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
36
P.
Daň z príjmov
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]