Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 050 588€ 986 472€ 478 340€ 297 033€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 050 888 € 987 091 € 490 094 € 297 033 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
12 321€ 20 132€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 050 588€ 974 151€ 458 208€ 297 033€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
11 400€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
300€ 619€ 354€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 860 883 € 866 116 € 476 827 € 293 015 € 120 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 025 451€ 626 119€ 372 776€ 236 542€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
582 875€ 145 979€ 58 106€ 41 254€ 120€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
117 534 € 15 555 € 13 317 € 11 143 €
16
E.1.
Mzdové náklady
87 535€ 11 791€ 9 825€ 8 220€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
29 565€ 3 710€ 3 456€ 2 892€
19
E.4.
Sociálne náklady
434€ 54€ 36€ 31€
20
F.
Dane a poplatky
3 975€ 5 716€ 286€ 979€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
111 037€ 60 832€ 19 648€ 3 010€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
111 037€ 60 832€ 19 648€ 3 010€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 238€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
20 011€ 11 915€ 1 456€ 87€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
190 005 € 120 975 € 13 267 € 4 018 € -120 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
442 262 € 214 374 € 47 458 € 19 237 € -120 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
10 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
10€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
27 814 € 22 954 € 9 012 € 3 131 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
23 733 € 15 815 € 7 870 € 1 674 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
23 733€ 15 815€ 7 870€ 1 674€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
3€ 4€ 8€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 078€ 7 139€ 1 138€ 1 449€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-27 804 € -22 954 € -9 012 € -3 131 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
162 201 € 98 021 € 4 255 € 887 € -120 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
42 619 € 23 159 € 1 535 € 561 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
42 619€ 23 159€ 1 535€ 561€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
119 582 € 74 862 € 2 720 € 326 € -120 €