Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

II. Rákóczi Ferenc, n.o.

2021 2020 2019 2018
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
78 536€ 78€ 30€ 690€
02
502
Spotreba energie
42 898€ 1 205€
03
504
Predaný tovar
5 871€
04
511
Opravy a udržiavanie
5 465€
05
512
Cestovné
871€ 909€ 1 008€ 4 476€
06
513
Náklady na reprezentáciu
67€ 456€
07
518
Ostatné služby
140 342€ 54 178€ 38 558€ 42 368€
08
521
Mzdové náklady
310 612€ 36 127€ 32 375€ 19 146€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
105 120€ 9 497€ 8 996€ 5 507€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
11 499€ 160€ 43€ 9€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
31€
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
581€ 31€ 4€ 1€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
168€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
20 564€ 8 636€ 60€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
10 858€ 30 705€ 123€ 1 435€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
269 837€ 486€ 486€ 486€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
1 540€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 003 254€ 142 081€ 83 679€ 74 117€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
274 270€
41
604
Tržby za predaný tovar
13 419€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
54
645
Kurzové zisky
57 476€ 593€
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
5€ 141 488€ 83 679€ 74 117€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
658 084€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 003 254€ 142 081€ 83 679€ 74 117€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
0€
76
591
Daň z príjmov
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
0€