Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Digitalcare Startup Consolidation s. r. o.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
368 448 € 380 638 € 246 365 € 6 578 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
107 333 € 99 556 € 59 409 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
107 333 € 99 556 € 59 409 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
6 965€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
107 333€ 92 591€ 59 409€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
261 115 € 281 082 € 186 956 € 6 578 €
015
B.I.
Zásoby
2 139€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
5 175€ 2 840€ 11 050€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
240 421 € 269 463 € 171 376 € 733 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
238 066€ 263 994€ 140 800€ 733€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
2 293€ 928€ 29 812€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
62€ 4 541€ 764€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
15 519 € 8 779 € 2 391 € 5 845 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
15 519€ 8 779€ 2 391€ 5 845€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
368 448 € 380 638 € 246 365 € 6 578 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
210 832 € 228 848 € 29 113 € 6 089 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
90 530€ 90 530€
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
133 318€ 24 114€ 1 089€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-18 016 € 109 204 € 23 024 € 1 089 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
157 616 € 151 790 € 217 252 € 489 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
97 954€ 59 629€ 33 789€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
59 662 € 91 524 € 183 463 € 489 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
40 237€ 27 904€ 98 979€ 199€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
35€ 1 643€ 1 246€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
869€ 1 144€ 380€ 290€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
18 521€ 60 833€ 82 858€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
637€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci