Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.12.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
20 421 519€ 3 883 209€ 11 535 560€ 365 000€ 375 000€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
20 421 520 € 3 886 620 € 11 535 559 € 370 425 € 375 001 € 0 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
19 926 519€ 3 639 254€ 11 231 046€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
495 000€ 243 955€ 304 513€ 365 000€ 375 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€ 3 411€ 5 425€ 1€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
19 850 154 € 3 605 542 € 11 308 221 € 362 284 € 359 282 € 0 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
18 799 780€ 2 732 791€ 9 065 201€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
7 899€ 1 330€ 1 463€ 1 643€ 2 950€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
721 265€ 657 120€ 2 036 715€ 24 648€ 87 407€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
308 390 € 202 018 € 192 215 € 331 915 € 268 755 €
16
E.1.
Mzdové náklady
239 087€ 148 765€ 142 494€ 249 202€ 201 550€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
65 615€ 49 796€ 47 300€ 79 500€ 65 080€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 688€ 3 457€ 2 421€ 3 213€ 2 125€
20
F.
Dane a poplatky
278€ 210€ 111€ 37€ 50€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 905€ 9 905€ 9 905€ 3 302€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 905€ 9 905€ 9 905€ 3 302€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 637€ 2 168€ 2 611€ 739€ 120€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
571 366 € 281 078 € 227 338 € 8 141 € 15 719 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
892 575 € 491 968 € 432 180 € 338 709 € 284 643 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
208 236 € 166 107 € 93 739 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
208 236€ 166 107€ 93 739€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
56 208 € 106 239 € 106 001 € 869 € 209 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
529 € 917 € 1 290 € 372 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
529€ 917€ 1 290€ 372€
52
O.
Kurzové straty
52 125€ 103 352€ 104 444€ 1€ 9€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 554€ 1 970€ 267€ 496€ 200€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
152 028 € 59 868 € -12 262 € -869 € -209 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
723 394 € 340 946 € 215 076 € 7 272 € 15 510 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
152 948 € 72 144 € 45 815 € 2 523 € 3 520 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
152 948€ 72 144€ 45 815€ 2 523€ 3 520€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
570 446 € 268 802 € 169 261 € 4 749 € 11 990 €