Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bistro.sk a. s.

2021 2020 2019 2018
01.01.2021
31.07.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.12.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
45 230 435 € 33 283 854 € 35 853 943 € 42 347 435 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 473 576 € 24 857 912 € 26 440 110 € 29 794 389 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 436 545 € 7 479 122 € 9 013 998 € 12 492 648 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 279 905€ 5 562 087€ 5 101 030€ 4 930 163€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
156 640€ 1 917 035€ 3 260 630€ 4 742 661€
007
A.I.4
Goodwill
528 475€ 2 682 468€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
174€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
123 689€ 137 356€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
37 031 € 964 352 € 1 011 674 € 887 303 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
35 789€ 803 778€ 830 413€ 805 368€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
145 177€ 117 099€ 27 533€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 242€ 15 397€ 64 162€ 54 402€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
16 414 438 € 16 414 438 € 16 414 438 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
16 414 438€ 16 414 438€ 16 414 438€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
43 678 722 € 7 986 641 € 9 048 484 € 12 403 286 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
31 591 € 15 021 € 52 607 € 122 940 €
035
B.I.1
Materiál
31 591€ 24 096€ 68 091€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
15 021€ 28 511€ 54 849€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
156 324 € 845 407 € 421 534 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
99 849€ 33 473€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
156 324€ 745 558€ 388 061€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
42 350 955 € 4 145 080 € 6 941 161 € 9 861 791 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
712 677 € 1 424 270 € 2 669 376 € 3 666 930 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
464 390€ 83 424€ 150 024€ 88 469€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
19 838€ 19 838€ 19 838€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
248 287€ 1 321 008€ 2 499 514€ 3 558 623€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
11 627 278€ 2 720 000€ 4 250 000€ 6 161 066€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
30 011 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
810€ 20 785€ 33 795€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 139 852 € 2 981 133 € 1 633 182 € 2 418 555 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 217€ 7 170€ 6 254€ 8 710€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 138 635€ 2 973 963€ 1 626 928€ 2 409 845€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
78 137 € 439 301 € 365 349 € 149 760 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 628€ 149 732€ 122 741€ 146 560€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
72 509€ 289 569€ 242 608€ 3 200€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
45 230 435 € 33 283 854 € 35 853 943 € 42 347 435 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
41 930 770 € 26 709 809 € 27 671 759 € 31 877 828 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
201 € 201 € 201 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
201€ 201€ 201€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
13 034 804 € 13 034 804 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
13 034 804€ 13 034 804€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
26 589 608 € 27 551 558 € 18 722 823 € 19 244 046 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
26 589 608€ 27 551 558€ 18 722 823€ 19 244 046€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
15 221 162 € -961 950 € -4 206 069 € -521 223 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 297 295 € 6 350 729 € 7 959 890 € 10 218 200 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 917 € 9 390 € 7 635 € 383 868 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 917€ 9 390€ 7 635€ 7 299€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
376 569€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
36 125 € 11 125 € 11 125 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
36 125€ 11 125€ 11 125€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 879 199 € 4 795 564 € 6 614 176 € 9 166 563 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 222 436 € 3 171 635 € 6 125 172 € 6 631 076 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
568 360€ 776 813€ 951 287€ 557 047€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 654 076€ 2 394 822€ 5 173 885€ 6 074 029€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
882 959€ 2 000 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
59 349€ 255 876€ 227 759€ 272 906€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
33 580€ 159 302€ 137 006€ 153 887€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
563 834€ 197 804€ 124 239€ 105 485€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
127 988€ 3 209€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
411 179 € 1 509 650 € 1 326 954 € 656 644 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
69 332€ 50 084€ 48 223€ 49 640€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
341 847€ 1 459 566€ 1 278 731€ 607 004€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 370 € 223 316 € 222 294 € 251 407 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
22 362€ 22 362€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
2 370€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
223 316€ 199 932€ 229 045€