Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bistro.sk a. s.

2021 2020 2019 2018
01.01.2021
31.07.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.12.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
9 557 585€ 14 905 125€ 12 348 567€ 1 307 966€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
24 108 702 € 16 480 778 € 14 116 148 € 1 475 342 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
44 983€ 301 829€ 241 410€ 84 263€
05
III.
Tržby z predaja služieb
9 512 602€ 14 603 296€ 12 107 157€ 1 223 703€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-14 322€ -1 514€ -80 115€
07
V.
Aktivácia
753 705€ 1 268 967€ 1 307 040€ 54 993€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
7 221€ 23 474€ 61 756€ 173€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
13 804 513€ 284 726€ 478 900€ 112 210€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
22 608 122 € 17 832 810 € 19 278 706 € 1 873 325 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
75 050€ 436 914€ 583 052€ 50 265€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-752€ 8 507€
14
D.
Služby
5 357 419€ 7 408 550€ 7 029 480€ 889 448€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 252 204 € 5 811 080 € 5 642 755 € 418 906 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 333 743€ 4 360 099€ 4 306 989€ 327 298€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
826 529€ 1 311 794€ 1 201 577€ 80 784€
19
E.4.
Sociálne náklady
91 932€ 139 187€ 134 189€ 10 824€
20
F.
Dane a poplatky
3 826€ 5 099€ 18 143€ 2 020€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 615 165€ 4 004 323€ 5 893 615€ 468 877€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 772 377€ 5 699 487€ 5 893 615€ 468 877€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-1 157 212€ -1 695 164€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 914€ 5 724€ 28 005€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-325 867€ 13 411€ 5 187€ 44 631€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 628 163€ 139 202€ 78 469€ -822€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 500 580 € -1 352 032 € -5 162 558 € -397 983 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 865 251 € 8 318 607 € 5 962 960 € 423 246 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
31 462 509 € 357 877 € 314 927 € 17 570 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31 250 004€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
111 092 € 155 999 € 153 190 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
111 092€ 155 999€ 153 190€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
48 038 € 123 023 € 161 448 € 17 567 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
48 038€ 123 023€ 161 448€ 17 567€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
53 375€ 78 855€ 289€ 3€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
16 675 756 € 325 292 € 123 067 € 8 399 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
16 541 438€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-127 000€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
68 980€ 76 576€ 1 153€ 25€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
192 338€ 248 716€ 121 914€ 8 374€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
14 786 753 € 32 585 € 191 860 € 9 171 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
16 287 333 € -1 319 447 € -4 970 698 € -388 812 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 066 171 € -357 497 € -764 629 € 132 411 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
476 937€ -44 014€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
589 234€ -357 497€ -764 629€ 176 425€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
15 221 162 € -961 950 € -4 206 069 € -521 223 €