Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018
01.01.2019
31.12.2019
01.02.2018
31.12.2018
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 525 503 € 27 500 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
966 027 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
50 882 €
005
A.I.2
Software
50 882€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
915 145 €
013
A.II.2
Stavby
2 204€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
897 557€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
15 384€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 544 914 € 27 500 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
218 514 €
035
B.I.1
Materiál
51 376€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
167 138€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
1 217 673 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
932 061 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
418 405€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
513 656€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
39 683€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
245 929€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
108 727 € 27 500 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 064€ 27 500€
073
B.V.2.
Účty v bankách
107 663€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
14 562 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
14 562€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 525 503 € 27 500 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-967 523 € 27 500 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€
085
A.II
Emisné ážio
2 500€ 2 500€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-995 023 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 465 114 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
5 336 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 336€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
787 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
787€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
3 393 903 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
265 761 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
49 325€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
216 436€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 685 666€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
116 583€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
70 274€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
20 597€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
235 022€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
65 088 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
45 705€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
19 383€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
27 912 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
27 912€