Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Elektrovod a.s.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.02.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 954 039€ 1 792 442€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
7 187 505 € 1 959 683 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 483 576€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 470 463€ 1 792 442€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
224 834€ 167 138€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
7 303€ 77€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 329€ 26€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
8 054 340 € 2 905 398 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 483 576€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
214 377€ 113 842€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 672 908€ 929 381€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 258 536 € 1 701 900 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 566 787€ 1 175 725€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
25 800€ 34 800€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
579 099€ 431 171€
19
E.4.
Sociálne náklady
86 850€ 60 204€
20
F.
Dane a poplatky
5 009€ 1 340€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
378 577€ 139 918€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
378 577€ 139 918€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 636€ 147€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
37 721€ 18 870€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-866 835 € -945 715 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 808 012 € 916 357 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
26 349 € 7 006 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
26 349€ 7 006€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
126 942 € 45 233 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
109 142 € 31 901 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
109 142€ 31 901€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
13 481€ 10 613€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 319€ 2 719€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-100 593 € -38 227 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-967 428 € -983 942 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-1 364 € 11 081 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
-1 364€ 11 081€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-966 064 € -995 023 €