Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

3CMI s. r. o. v likvidácii

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 2OdK/192/2021 [ukončené]
  • Spisová značka 2OdK/192/2021
  • Prvý a posledný záznam 2.9.2021 - 30.12.2021
  • Detekcia ukončenia: 30.12.2021 dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
29.12.2021
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ Oznámenie správcu JUDr. Miloš Hnat Stakčín Prešovský
10.11.2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Miloš Hnat Stakčín Prešovský
28.9.2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Miloš Hnat Stakčín Prešovský
23.9.2021
Konkurzy a reštrukturalizácie
23.9.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Miloš Hnat Stakčín Prešovský