Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018
01.10.2018
30.09.2019
01.03.2018
30.09.2018
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
80 201 658 € 79 530 701 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
40 016 430 € 45 474 111 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
39 476 200 € 45 112 463 €
005
A.I.2
Software
5 542€ 542€
007
A.I.4
Goodwill
36 610 437€ 39 289 251€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
2 860 221€ 5 822 670€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
540 230 € 361 648 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
540 230€ 361 648€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
0 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
40 183 043 € 34 054 849 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
14 878 690 € 3 323 918 €
035
B.I.1
Materiál
66 356€ 69 911€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
14 800 512€ 3 220 236€
039
B.I.5
Tovar
11 822€ 33 771€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
1 429 792 € 2 275 966 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
1 386 962 € 2 241 589 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
1 386 962€ 2 241 589€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
42 830€ 34 377€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
23 874 561 € 28 454 965 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
11 622 191 € 20 885 337 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
73€ 29 772€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
11 622 118€ 20 855 565€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
8 358 845€ 5 463 989€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 991 009€ 2 102 930€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
902 516€ 2 709€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67+...+70]
0 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
0 €
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
2 185 € 1 741 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 185€ 1 741€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
80 201 658 € 79 530 701 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
29 424 399 € 29 293 001 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
75 000 € 75 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
75 000€ 75 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
30 037 482€ 30 037 482€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
0 €
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
-84 €
092
A.V.2
Ostatné fondy
-84€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
0 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-819 481 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-819 481€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
131 482 € -819 481 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
50 777 259 € 50 237 700 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
703 661 € 180 210 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104+105+106]
216 461 € 0 €
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
216 461€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
79 507€ 59 741€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
407 693€ 120 469€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
3 941 420 € 3 293 125 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
3 941 420€ 3 293 125€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
41 260 989 € 41 262 818 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
26 519 931 € 38 306 685 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
9 274 503€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
17 245 428€ 38 306 685€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
3 574 383€ 831 842€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
9 952 723€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
17 931€ 1 096 488€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
618 042€ 531 205€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
428 948€ 358 763€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
118 065€ 104 311€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
30 966€ 33 524€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 871 189 € 5 501 547 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
523 702€ 395 332€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 347 487€ 5 106 215€