Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AAH Park Topoľčany j.s.a.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.03.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
7 255 298 € 6 181 102 € 37 465 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
7 254 617 € 6 178 953 € 34 718 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
7 254 617 € 6 178 953 € 39 218 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
6 119 275€ 6 119 275€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 135 342€ 59 678€ 39 218€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
-4 500 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
-4 500€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
681 € 2 149 € 2 747 €
015
B.I.
Zásoby
524€ 524€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
0 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
157 € 1 625 € 2 747 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
157€ 1 625€ 2 747€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
7 255 298 € 6 181 102 € 37 465 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-286 913 € -71 846 € -65 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
10 € 10 € 10 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
10€ 10€ 10€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-71 855€ -75€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-215 068 € -71 781 € -75 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
7 542 211 € 6 252 948 € 37 530 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 561 377€ 6 015 598€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
5 858 473 € 237 350 € 37 530 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
4 648 766€ 210€ 37 530€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
8 707€ -963 890€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 201 000€ 1 201 030€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
122 361€