Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
109 401 € 82 328 € 147 557 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
109 191€ 82 328€ 147 557€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
210€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
105 086 € 81 093 € 145 197 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 825€ 4 614€ 3 723€
11
C.
Služby
84 680€ 60 874€ 129 697€
12
D.
Osobné náklady
9 960€ 11 378€ 9 190€
13
E.
Dane a poplatky
653€ 357€ 495€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 825€ 3 825€ 1 913€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
143€ 45€ 179€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
4 315 € 1 235 € 2 360 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
18 686 € 16 840 € 14 137 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
98 € 1 166 € 849 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 069€ 790€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
98€ 97€ 59€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-98 € -1 166 € -849 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
4 217 € 69 € 1 511 €
36
P.
Daň z príjmov
886€ 14€ 317€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
3 331 € 55 € 1 194 €