Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.03.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
149 327 910 € 147 882 900 € 100 187 890 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
12 208 982 € 24 875 571 € 23 594 336 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 958 € 4 578 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 958€ 4 578€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
12 208 982 € 24 873 613 € 23 589 758 €
012
A.II.1
Pozemky
4 990 792€ 22 852 412€ 22 852 412€
013
A.II.2
Stavby
840 896€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
24 644€ 27 173€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 369 535€ 1 864 155€ 705 106€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
7 759€ 132 402€ 5 067€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
137 109 766 € 122 990 068 € 76 535 683 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
118 500 082 € 117 729 852 € 72 790 035 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 122 668€ 117 729 852€ 72 790 035€
037
B.I.3
Výrobky
101 000 617€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
14 376 797€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
700 024 € 1 234 881 € 120 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
60 000 € 90 000 € 120 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
60 000€ 90 000€ 120 000€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
640 024€ 1 144 881€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
723 550 € 134 770 € 793 715 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
723 550 € 70 339 € 697 932 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
45 984€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
723 550€ 70 339€ 651 948€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
64 431€ 95 783€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
17 186 110 € 3 890 565 € 2 831 933 €
072
B.V.1.
Peniaze
374€ 4 763€ 7 461€
073
B.V.2.
Účty v bankách
17 185 736€ 3 885 802€ 2 824 472€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
9 162 € 17 261 € 57 871 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
16 824€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
460€ 17 261€ 41 047€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
8 702€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
149 327 910 € 147 882 900 € 100 187 890 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
16 726 786 € 14 463 682 € 8 635 188 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
15 178 643 € 15 178 643 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
15 178 643€ 15 178 643€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
9 673 643€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
16 425 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
16 425€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-731 386 € -1 043 455 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-731 386€ -1 043 455€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 263 104 € 328 494 € -1 043 455 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
132 601 124 € 133 419 218 € 91 552 702 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 229 013 € 3 964 312 € 65 076 592 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
4 229 013 € 3 964 312 € 33 755 710 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 229 013€ 3 964 312€ 33 755 710€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
30 926 222€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
394 660€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
55 965 642€ 15 816 563€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
75 533 159 € 68 891 738 € 10 646 595 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
46 716 006 € 43 326 363 € 9 115 199 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
583 352€ 3 197€ 414 741€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
46 132 654€ 43 323 166€ 8 700 458€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
26 289 959€ 25 565 375€ 1 531 396€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 527 194€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
54 980 € 340 965 € 12 952 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
54 980€ 340 965€ 12 952€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
52 783 972€ 4 256 561€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé