Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 928 € 7 097 € 24 399 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 298 € 5 243 € 9 215 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 298 € 5 243 € 9 215 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 298€ 5 243€ 9 215€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
630 € 1 854 € 15 184 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
397 € 1 296 € 3 095 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
264€ 264€ 2 264€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
133€ 459€ 313€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
573€ 518€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
233 € 558 € 12 089 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
233€ 558€ 12 089€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 928 € 7 097 € 24 399 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-66 175 € -57 474 € -37 529 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
455€ 455€ 455€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-62 930€ -42 984€ -19 965€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-8 700 € -19 945 € -23 019 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
68 103 € 64 571 € 61 928 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
86€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
45 244 € 31 902 € 26 977 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
13 229€ 14 790€ 14 147€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 801€ 3 911€ 3 908€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
360€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
28 214€ 13 201€ 8 562€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
22 859€ 32 669€ 34 865€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci