Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.03.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
20 371 969€ 13 555 752€ 19 408 773€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
20 371 969 € 13 555 752 € 19 408 773 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
20 336 595€ 10 300 834€ 5 970 846€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
35 374€ 3 254 912€ 13 437 927€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
20 256 680 € 13 519 116 € 19 384 805 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
20 068 781€ 10 200 406€ 5 907 602€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 178€ 337€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
180 552€ 3 316 772€ 13 477 203€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
6 165 € 1 541 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 560€ 1 140€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 605€ 401€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
4€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
60€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
115 289 € 36 636 € 23 968 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
121 458 € 38 231 € 23 968 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
6 461 € 3 772 € 3 780 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
6€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 455€ 3 772€ 3 780€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-6 460 € -3 772 € -3 780 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
108 829 € 32 864 € 20 188 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
23 912 € 6 705 € 4 629 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
23 912€ 6 705€ 4 629€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
84 917 € 26 159 € 15 559 €