Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.05.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
10 738 198€ 7 605 313€ 14 487 046€ 1 276€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
10 738 331 € 7 606 007 € 14 487 765 € 17 829 067 € 1 276 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
10 738 198€ 7 605 313€ 14 487 046€ 17 827 987€ 1 156€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 080€ 120€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
133€ 694€ 719€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
10 631 086 € 7 515 407 € 14 336 618 € 17 646 710 € 4 982 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 778 092€ 6 678 100€ 13 160 121€ 16 502 089€ 1 070€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
9 823€ 13 354€ 8 654€ 7 862€ 1 500€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 792 980€ 773 518€ 1 119 062€ 1 103 687€ 1 323€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
29 806 € 29 844 € 28 577 € 23 755 €
16
E.1.
Mzdové náklady
22 359€ 22 406€ 21 434€ 17 774€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 341€ 7 331€ 7 042€ 5 897€
19
E.4.
Sociálne náklady
106€ 107€ 101€ 84€
20
F.
Dane a poplatky
208€ 204€ 204€ 152€ 906€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 113€ 17 113€ 17 113€ 6 639€ 183€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 113€ 17 113€ 17 113€ 6 639€ 183€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 064€ 3 274€ 2 887€ 2 526€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
107 245 € 90 600 € 151 147 € 182 357 € -3 706 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
157 303 € 140 341 € 199 209 € 215 429 € -2 617 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
466 € 405 € 1 505 € 1 437 € 19 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
466€ 405€ 1 493€ 1 427€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
12€ 10€ 19€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
14 904 € 17 797 € 21 903 € 26 079 € 69 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 407 € 2 294 € 2 138 € 3 055 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2 294€ 2 138€ 3 055€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 407€ 0€
52
O.
Kurzové straty
3 445€ 5 761€ 8 848€ 12 887€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 052€ 9 742€ 10 917€ 10 137€ 69€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-14 438 € -17 392 € -20 398 € -24 642 € -50 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
92 807 € 73 208 € 130 749 € 157 715 € -3 756 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
19 510 € 15 317 € 27 382 € 33 388 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
19 510€ 15 317€ 27 382€ 33 388€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
73 297 € 57 891 € 103 367 € 124 327 € -3 756 €