Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.06.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
11 396 252 € 7 942 189 € 10 684 341 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 255 614 € 1 152 875 € 935 172 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 016 058 € 841 521 € 641 473 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
491 735€ 77 775€ 56 868€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
90 663€ 124 662€ 158 662€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
82 182€ 111 867€ 141 551€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
351 478€ 527 217€ 284 392€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
239 556 € 311 354 € 293 699 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
227 896€ 297 660€ 198 974€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
11 660€ 11 968€ 15 810€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 726€ 78 915€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
10 068 707 € 6 609 260 € 9 736 319 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 170 825 € 3 178 814 € 2 198 699 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
4 170 825€ 3 178 814€ 2 741 646€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
-542 947€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
835 793 € 15 917 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
13 780 € 15 917 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
13 780€ 15 917€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
822 013€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 855 625 € 1 292 266 € 3 228 437 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 828 220 € 1 155 422 € 2 202 815 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
412 633€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 415 587€ 1 155 422€ 2 202 815€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
197€ 101€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
27 208€ 136 743€ 1 025 622€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 206 464 € 2 122 263 € 4 309 183 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 498€ 7 659€ 15 313€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 200 966€ 2 114 604€ 4 293 870€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
71 931 € 180 054 € 12 850 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
71 931€ 179 817€ 12 350€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
237€ 500€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
11 396 252 € 7 942 189 € 10 684 341 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
6 015 620 € -6 305 583 € 725 396 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
13 107 921€ 3 000 000€ 2 999 999€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-8 239 718 € -2 279 604 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-8 239 718€ -2 279 604€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 142 417 € -7 030 979 € -2 279 603 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 380 895 € 14 247 772 € 9 951 869 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
35 195 € 63 638 € 5 283 883 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
26 278€ 38 791€ 4 472 064€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
8 917€ 24 847€ 19 145€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
792 674€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 131 919 € 13 567 581 € 3 901 486 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 681 561 € 3 192 461 € 3 064 305 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
7 794€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 673 767€ 3 192 461€ 3 064 305€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
9 514 193€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
157 790€ 124 260€ 121 937€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
92 730€ 71 449€ 68 854€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 183 739€ 595 100€ 642 729€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
16 099€ 70 118€ 3 661€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
186 261 € 129 441 € 78 613 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
88 703€ 68 741€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
97 558€ 60 700€ 78 613€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
27 520€ 487 112€ 687 887€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
-263 € 7 076 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
-263€ 7 076€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé