Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.06.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
80 156 506€ 52 077 636€ 29 745 266€ 6 226 737€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
81 410 591 € 52 143 180 € 29 920 610 € 6 180 824 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
69 613 401€ 46 883 549€ 27 528 103€ 5 648 841€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
10 543 105€ 5 194 087€ 2 217 163€ 491 701€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
34 640€ 17 001€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 254 085€ 30 904€ 158 343€ 40 282€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
81 201 912 € 49 940 598 € 36 406 979 € 8 363 312 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
48 690 493€ 31 401 078€ 18 731 025€ 3 595 624€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
440 715€ 407 564€ 449 023€ 103 798€
13
C.
Opravné položky k zásobám
246 340€ 126 520€ 32 278€ 240 522€
14
D.
Služby
25 994 792€ 15 221 331€ 12 638 790€ 2 755 535€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 819 116 € 2 283 013 € 2 608 723 € 613 845 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 032 091€ 1 650 232€ 1 883 387€ 435 107€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
667 466€ 548 982€ 628 966€ 161 690€
19
E.4.
Sociálne náklady
119 559€ 83 799€ 96 370€ 17 048€
20
F.
Dane a poplatky
11 304€ 4 431€ 4 114€ 494€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-68 047€ 365 561€ 309 305€ 32 345€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
283 431€ 189 822€ 133 566€ 32 345€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-351 478€ 175 739€ 175 739€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
28 588€ 29 248€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
224 114€ 995 230€ 542 947€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 843 085€ 102 512€ 609 243€ 478 202€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
208 679 € 2 202 582 € -6 486 369 € -2 182 488 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 784 166 € 4 921 143 € -2 105 850 € -554 937 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
292 495 € 280 895 € 184 984 € 45 913 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 2 550 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 2 550€
42
XII.
Kurzové zisky
280 681€ 262 813€ 170 882€ 28 514€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
11 814€ 18 081€ 14 101€ 14 849€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
764 279 € 947 511 € 722 587 € 139 520 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 699 € 397 434 € 377 631 € 69 981 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2 671€ 396 941€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 028€ 493€ 377 631€ 69 981€
52
O.
Kurzové straty
433 296€ 331 090€ 236 626€ 61 815€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
327 284€ 218 987€ 108 330€ 7 724€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-471 784 € -666 616 € -537 603 € -93 607 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-263 105 € 1 535 966 € -7 023 972 € -2 276 095 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
387 006 € 393 549 € 7 007 € 3 508 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
314 347€ 185 978€ 7 007€ 3 508€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
72 659€ 207 571€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-650 111 € 1 142 417 € -7 030 979 € -2 279 603 €