Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.06.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
81 324 324€ 80 156 506€ 52 077 636€ 29 745 266€ 6 226 737€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
81 373 121 € 81 410 591 € 52 143 180 € 29 920 610 € 6 180 824 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
70 628 251€ 69 613 401€ 46 883 549€ 27 528 103€ 5 648 841€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
10 696 073€ 10 543 105€ 5 194 087€ 2 217 163€ 491 701€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
34 640€ 17 001€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
48 797€ 1 254 085€ 30 904€ 158 343€ 40 282€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
80 598 360 € 81 201 912 € 49 940 598 € 36 406 979 € 8 363 312 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
48 573 900€ 48 690 493€ 31 401 078€ 18 731 025€ 3 595 624€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
441 383€ 440 715€ 407 564€ 449 023€ 103 798€
13
C.
Opravné položky k zásobám
543 904€ 246 340€ 126 520€ 32 278€ 240 522€
14
D.
Služby
27 255 115€ 25 994 792€ 15 221 331€ 12 638 790€ 2 755 535€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 243 994 € 2 819 116 € 2 283 013 € 2 608 723 € 613 845 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 316 550€ 2 032 091€ 1 650 232€ 1 883 387€ 435 107€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
766 876€ 667 466€ 548 982€ 628 966€ 161 690€
19
E.4.
Sociálne náklady
160 568€ 119 559€ 83 799€ 96 370€ 17 048€
20
F.
Dane a poplatky
7 624€ 11 304€ 4 431€ 4 114€ 494€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
473 560€ -68 047€ 365 561€ 309 305€ 32 345€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
473 560€ 283 431€ 189 822€ 133 566€ 32 345€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-351 478€ 175 739€ 175 739€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
28 588€ 29 248€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
224 114€ 995 230€ 542 947€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
58 880€ 2 843 085€ 102 512€ 609 243€ 478 202€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
774 761 € 208 679 € 2 202 582 € -6 486 369 € -2 182 488 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 510 022 € 4 784 166 € 4 921 143 € -2 105 850 € -554 937 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
253 156 € 292 495 € 280 895 € 184 984 € 45 913 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 024 € 1 € 1 € 2 550 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 024€ 1€ 1€ 2 550€
42
XII.
Kurzové zisky
250 132€ 280 681€ 262 813€ 170 882€ 28 514€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
11 814€ 18 081€ 14 101€ 14 849€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
701 225 € 764 279 € 947 511 € 722 587 € 139 520 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
495 € 3 699 € 397 434 € 377 631 € 69 981 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2 671€ 396 941€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
495€ 1 028€ 493€ 377 631€ 69 981€
52
O.
Kurzové straty
334 866€ 433 296€ 331 090€ 236 626€ 61 815€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
365 864€ 327 284€ 218 987€ 108 330€ 7 724€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-448 069 € -471 784 € -666 616 € -537 603 € -93 607 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
326 692 € -263 105 € 1 535 966 € -7 023 972 € -2 276 095 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
134 474 € 387 006 € 393 549 € 7 007 € 3 508 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 262€ 314 347€ 185 978€ 7 007€ 3 508€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
130 212€ 72 659€ 207 571€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
192 218 € -650 111 € 1 142 417 € -7 030 979 € -2 279 603 €