Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Water Oak Investments s. r. o.

2019 2018
01.01.2019
31.12.2019
01.07.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
4 620 127 € 366 801 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
4 610 950 € 278 996 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
4 610 950 € 278 996 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
4 604 094€ 278 996€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 856€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
9 177 € 87 805 €
015
B.I.
Zásoby
33€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
8 393 € 84 093 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
72 075€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
7 690€ 12 009€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
703€ 9€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
751 € 3 712 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
751€ 3 712€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
4 620 127 € 366 801 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-161 508 € -66 787 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 2 500 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-2 500€
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-69 286€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-97 222 € -69 287 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
4 781 635 € 433 588 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
77€ 24€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 506 490€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 274 259 € 432 994 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
119 921€ 72 874€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 314€ 982€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
156€ 71€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 152 868€ 359 067€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
809€ 570€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci