Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoslovenská energetika, a. s.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
219 163 243 € 225 314 705 € 154 693 010 € 136 252 476 € 25 060 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
31 115 133 € 32 665 980 € 35 793 476 € 38 420 570 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
29 695 483 € 31 261 209 € 34 225 977 € 36 392 634 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 308 370€ 822 732€ 1 048 722€ 481 352€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
27 634 950€ 30 373 727€ 33 112 505€ 35 851 282€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
669 796€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
82 367€ 64 750€ 64 750€ 60 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 419 650 € 1 404 771 € 1 567 499 € 2 027 936 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
41 688€ 48 684€ 52 097€ 31 526€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 264 773€ 1 356 087€ 1 515 402€ 1 996 410€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
9 812€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
103 377€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
186 768 867 € 192 013 082 € 118 205 191 € 97 066 156 € 24 942 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
52 508 € 233 442 € 150 188 € 323 813 €
035
B.I.1
Materiál
51 136€ 232 122€ 147 737€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
950€ 950€ 950€ 323 813€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
422€ 370€ 1 501€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
7 266 926 € 4 029 392 € 3 896 449 € 3 383 076 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
4 709 987 € 3 749 449 € 3 771 577 € 3 102 444 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 709 987€ 3 749 449€ 3 771 577€ 3 102 444€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
13 884€ 50 598€ 124 872€ 280 632€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
2 543 055€ 229 345€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
172 812 963 € 179 951 728 € 106 460 606 € 86 685 028 € 14 418 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
160 017 588 € 147 275 582 € 81 483 064 € 70 567 351 € 13 930 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
17 090 765€ 61 860 847€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
142 926 823€ 85 414 735€ 81 483 064€ 70 567 351€ 13 930€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
11 079 518€ 6 033 284€ 24 087 034€ 14 519 512€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
677 579€ 25 609 880€ 488€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 038 278€ 1 032 982€ 890 508€ 1 598 165€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 636 470 € 7 798 520 € 7 697 948 € 6 674 239 € 10 524 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 391€ 3 022€ 5 609€ 9 251€
073
B.V.2.
Účty v bankách
6 627 079€ 7 795 498€ 7 692 339€ 6 664 988€ 10 524€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 279 243 € 635 643 € 694 343 € 765 750 € 118 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
385 380€ 184 717€ 238 497€ 274 397€ 118€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
893 863€ 450 926€ 455 846€ 491 353€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
219 163 243 € 225 314 705 € 154 693 010 € 136 252 476 € 25 060 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
37 739 657 € 50 378 977 € 56 863 900 € 55 708 928 € 18 834 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
35 000 000 € 35 000 000 € 35 000 000 € 35 000 000 € -6 972 500 €
082
A.I.1
Základné imanie
35 000 000€ 35 000 000€ 35 000 000€ 35 000 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
34 975 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-41 972 500€
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
7 000 000 € 7 000 000 € 7 000 000 € 7 000 000 € 7 000 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
7 000 000€ 7 000 000€ 7 000 000€ 7 000 000€ 7 000 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
7 025 288 € 7 025 288 € 7 025 288 € -8 666 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 025 288€ 7 025 288€ 7 025 288€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-8 666€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-11 285 631 € 1 353 689 € 7 838 612 € 13 717 594 € -8 666 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
181 368 786 € 174 935 728 € 97 829 051 € 80 542 970 € 6 226 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
71 342 € 62 204 € 849 324 € 1 256 845 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
10 266€ 10 266€ 495 966€ 500 866€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
61 076€ 51 938€ 46 881€ 32 593€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
306 477€ 723 386€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 484 000 € 1 655 000 € 1 856 000 € 1 657 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 484 000€ 1 655 000€ 1 856 000€ 1 657 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
126 236 940 € 168 059 904 € 90 503 286 € 73 486 899 € 6 226 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
113 112 481 € 147 952 742 € 85 464 581 € 62 575 743 € 6 226 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
20 268 588€ 82 034 394€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
92 843 893€ 65 918 348€ 85 464 581€ 62 575 743€ 6 226€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
5 102 393€ 18 978 762€ 2 374 200€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 500 840€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
499 268€ 430 994€ 490 837€ 368 936€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
326 197€ 302 639€ 299 778€ 252 251€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
7 146 613€ 156 379€ 1 866 233€ 7 406 663€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
49 988€ 238 388€ 7 657€ 382 466€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 576 504 € 5 158 620 € 4 620 441 € 4 142 168 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
441 892€ 462 381€ 443 880€ 410 378€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 134 612€ 4 696 239€ 4 176 561€ 3 731 790€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
50 000 000€ 58€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
54 800 € 59 € 578 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
54 800€ 59€ 308€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
270€