Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.09.2018
31.12.2018
01.09.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
30 117 € 30 214 € 375 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
30 117 € 30 000 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
30 000 € 30 000 €
065
B.III.9
Iné pohľadávky
30 000€ 30 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
117 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
117€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
214 € 375 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
214€ 375€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
30 117 € 30 214 € 375 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
28 536 € 29 551 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
25 000 € 25 000 € -5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-30 000€
085
A.II
Emisné ážio
2 500€ 2 500€ 2 500€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 500 € 2 500 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 500€ 2 500€ 2 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-449 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-449€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-1 015 € -449 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 581 € 663 € 375 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
706 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
706€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
875 € 663 € 375 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
288 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
288€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
500€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
375€ 375€ 375€