Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.10.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 988 538€ 1 641 833€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 988 538 € 1 641 833 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 940 387€ 1 641 304€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
48 151€ 529€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 213 314 € 1 358 668 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 585 696€ 1 040 784€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
50 512€ 33 809€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
384 846€ 190 655€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
186 110 € 92 552 €
16
E.1.
Mzdové náklady
133 655€ 65 558€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
46 854€ 23 059€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 601€ 3 935€
20
F.
Dane a poplatky
63€ 50€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 900€ 350€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 900€ 350€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 187€ 468€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
775 224 € 283 165 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
967 484 € 376 585 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
197 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
197€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 275 € 244 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 342 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 342€
52
O.
Kurzové straty
1 264€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
669€ 244€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 078 € -244 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
772 146 € 282 921 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
162 441 € 60 817 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
162 441€ 60 817€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
609 705 € 222 104 €