Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.09.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
17 092 621€ 15 617 032€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
17 157 095 € 18 257 233 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
14 696 788€ 15 617 032€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
224€ 11 088€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 460 083€ 2 629 113€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
41 722 119 € 26 235 632 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 095 654€ 1 192 826€
13
C.
Opravné položky k zásobám
67 689€
14
D.
Služby
7 275 241€ 7 073 166€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 900 284 € 2 679 872 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 121 061€ 1 927 780€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
692 250€ 667 354€
19
E.4.
Sociálne náklady
86 973€ 84 738€
20
F.
Dane a poplatky
2 999€ 3 717€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 062 190€ 14 841 376€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 766 190€ 14 848 388€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 296 000€ -7 012€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
172€ 24 697€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
114 388€ 127 961€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
271 191€ 224 328€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-24 565 024 € -7 978 399 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
6 325 893 € 7 283 351 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
78 774 € 66 372 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
75 567 € 66 372 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
75 567€ 66 372€
42
XII.
Kurzové zisky
3 207€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
81 131 € 66 845 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
13 857€ 10 788€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
67 274€ 56 057€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 357 € -473 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-24 567 381 € -7 978 872 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
282 954 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
282 954€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-24 567 381 € -8 261 826 €