Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

zzutt s.r.o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.11.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
25 776 € 14 141 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 856 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 856 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
1 856€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
25 776 € 12 285 € 5 000 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
4 630 € 4 818 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
2 700€ 1 636€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 930€ 3 182€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
21 146 € 7 467 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
21 146€ 7 467€ 5 000€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
25 776 € 14 141 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
14 884 € 8 126 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
3 126€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
6 758 € 3 126 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
10 892 € 6 015 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
10 892 € 6 015 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
4 281€ 1 813€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 131€ 1 185€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
4 138€ 2 534€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 342€ 483€