Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
486 866 € 193 500 € 46 857 € 41 826 € 19 511 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
14 512 € 7 089 € 10 797 € 14 507 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
14 512 € 7 089 € 10 797 € 14 507 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
14 512€ 7 089€ 10 797€ 14 507€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
472 354 € 186 411 € 36 060 € 27 319 € 19 511 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
38 546 € 9 338 € 1 850 € 1 356 € 805 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
38 546€ 9 338€ 1 850€ 1 356€ 575€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
230€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
433 808 € 177 073 € 34 210 € 25 963 € 18 706 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
433 808€ 177 073€ 34 210€ 25 963€ 18 706€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
486 866 € 193 500 € 46 857 € 41 826 € 19 511 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
162 775 € 49 382 € 19 781 € 12 230 € 7 200 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
44 381€ 14 782€ 7 229€ 2 200€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
113 394 € 29 600 € 7 552 € 5 030 € 2 200 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
324 091 € 144 118 € 27 076 € 29 596 € 12 311 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
59€ 48€ 37€ 5€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
199 446 € 17 110 € 4 429 € 5 077 € 2 111 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
87 194€ 7 971€ 1 780€ 1 362€ 1 281€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
91€ 127€ 79€ 74€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
88 730€ 8 870€ 2 427€ 3 508€ 830€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
23 431€ 142€ 143€ 133€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
124 586€ 109 726€ 11 910€ 14 814€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
17 234€ 10 700€ 9 700€ 10 200€