Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 683€ 73 571€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 120€ 111 510€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-5 437 € -37 939 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 993 604 € 2 027 598 € 697 834 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 993 604€ 2 027 598€ 697 834€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 627 864 € 1 260 121 € 445 044 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
62 174€ 61 803€ 12 020€
10
B.2
Služby
1 565 690€ 1 198 318€ 433 024€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 360 303 € 729 538 € 252 790 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 185 219 € 586 128 € 171 558 €
13
C.1
Mzdové náklady
783 531€ 420 095€ 128 244€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
293 630€ 158 573€ 37 332€
16
C.4
Sociálne náklady
108 058€ 7 460€ 5 982€
17
D
Dane a poplatky
10 458€ 20 504€ 20 718€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
200€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 854€ 17 389€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 494€ 725€ 36 631€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
161 986 € 139 770 € 23 883 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
1 095€ 1 396€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
244€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 381€ 1 896€ 325€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-3 476 € -3 536 € -325 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
158 510 € 136 234 € 23 558 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
40 425 € 32 238 € 20 324 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
40 425€ 32 238€ 20 324€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
118 085 € 103 996 € 3 234 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
158 510 € 136 234 € 23 558 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
118 085 € 103 996 € 3 234 €