Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 996 617€ 2 118 758€ 697 834€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 000 141 € 2 118 758 € 697 834 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 683€ 73 571€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 993 604€ 2 027 598€ 697 834€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
200€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 854€ 17 389€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 838 155 € 1 978 988 € 673 951 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 120€ 111 510€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
62 174€ 61 803€ 12 020€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 565 690€ 1 198 318€ 433 024€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 185 219 € 586 128 € 171 558 €
16
E.1.
Mzdové náklady
783 531€ 420 095€ 128 244€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
293 630€ 158 573€ 37 332€
19
E.4.
Sociálne náklady
108 058€ 7 460€ 5 982€
20
F.
Dane a poplatky
10 458€ 20 504€ 20 718€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 494€ 725€ 36 631€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
161 986 € 139 770 € 23 883 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 360 303 € 729 538 € 252 790 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 476 € 3 536 € 325 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 095 € 1 396 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 095€ 1 396€
52
O.
Kurzové straty
244€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 381€ 1 896€ 325€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 476 € -3 536 € -325 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
158 510 € 136 234 € 23 558 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
40 425 € 32 238 € 20 324 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
40 425€ 32 238€ 20 324€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
118 085 € 103 996 € 3 234 €